ОУ "Христо Ботев"
Основно училище в град Черноморец

Проекти

 

Занимания по интереси по ключови дигитални умения- базови в ОУ «Христо Ботев»- гр.Черноморец по Дейност 6 на проект BG05M2OP001-2.012-0001 “Образование за утрешния ден“, финансиран по ОП „НОИР“, съфинансирана от ЕС чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

Клуб по интереси за допълнителни занимания по ключови дигитални умения - базови– 1 група с 15 ученици от 2 и 3 клас, с ръководител Росица Янева Стамова