ОУ "Христо Ботев"
Основно училище в град Черноморец

Национална програма Заедно в изкуствата и спорта

НП е разработена в съответствие с приоритетна област 2 „Компетентности и таланти“ на Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021 – 2030). 

Целта на програмата е да осигури условия за личностно развитие на учениците чрез екипно взаимодействие при участието им в колективни спортове и изкуства, да засили интереса на учениците за участие в колективни спортове и изкуства; да насърчи работата в екип; да подпомогне изграждане на умения за отговорно и дисциплинирано поведение и за самоконтрол у учениците; да повиши музикалната, танцовата и театралната култура на подрастващите и да насърчи съхраняването и утвърждаването на културните ценности; да развива спортните способности на учениците и да изгражда умения за здравословен начин на живот. 

Програмата е разработена с два модула: Модул 1. Изкуства и Модул 2. Спорт.

 В основно училище „Христо Ботев“ – гр.Черноморец, през учебната 2022 / 2023 година са организирани :

         По Модул 1 „Изкуства“ :

  • „Театрално изкуство“       -   I – IV  клас – 1 група

         По модул 2 „Спорт“

  • „Футбол“           - V – VII клас - 1 група - момчета

 През учебната 2023-2024г.са организирани:

По Модул 1 "Изкуства":

  • "Театрално студио" - 6 клас

По Модул 2  "Спорт"

  • Футболен клуб  - 5-7 клас

https://ou-chernomorec.com/novini-i-sabitiya/koledno-valshebstvo.html

Сънят на Йони - ОУ Христо Ботев - Черноморец (ou-chernomorec.com)