ОУ "Христо Ботев"
Основно училище в град Черноморец

Документи - архив

Годишен комплексен план 2017-2018г.

Годишна училищна програма за целодневна организация на учебно-възпитателния процес 2017-2018г.

Стратегия за развитие на ОУ"Христо Ботев"

Етичен кодекс

Мерки за повишаване  качеството на образованието в ОУ"Христо Ботев"

Училищен учебен план на ОУ"Христо Ботев"за учебната 2017-2018г. 

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи на ОУ"Христо Ботев"  за учебната 2017-2018г. 

Програма за превенция на ранното напускане на учениците от училище за учебната 2017/2018г.

Годишен комплексен план 2018/2019г.

Училищен учебен план 2018/2019г.

Индивидуален  учебен план 2018/2019г.

 

Прикачени документи

ГУП за целодневна организация на учебния ден 2022-2023г.
Правилник за дейността на ОУ Христо Ботев 22-23г-2част
Правилник за дейността на ОУ" Христо Ботев"22-23г-1част
Етичен кодекс 2022-23г.
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи 22-23г.
Мерки за повишаване на качеството на образованието 22-23г.
Форми на обучение 22-23г.
План за осигуряване на нормален учебен процес при есенно - зимния период-22-23г.
Правилник за безопасни условия на обучение възпитание и труд 22-23г
Училичен механизъм за превенция и интервенция на насилието и тормоза22-23г.
Училищен учебен план 2022-2023г.
Правилник за дейността на ОУ" Христо Ботев"20-21г-2част
Правилник за дейността на ОУ" Христо Ботев"21-22г-1част
Правилник за дейността на ОУ" Христо Ботев"20-21г-2част
Правилник за дейността на ОУ" Христо Ботев"20-21г-1част
Годишен комплексен план 21-22г.
Годишен комплексен план 20-21г.
План за изпълнение на стратегията за развитие 20-24г.за учебната 2021-2022г.
План за изпълнение на стратегията за развитие 20-24г.за учебната 2020-2021г.
Стратегия за развитие на ОУ Христо Ботев 20-24г.
Мерки за повишаване на качеството на образованието 21-22г.
Мерки за повишаване на качеството на образованието 20-21г.
Мерки за повишаване на качеството на образованието 19-20г.
Мерки за повишаване на качеството на образованието 18-19г.
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи 20-21г.
Форми на обучение 20-21г.
Форми на обучение 21-22г.
Програма за предоставяне на равни възможности и за прибщаване на деца и ученици от уязвими групи 21-22г.
Училищен учебен план 2020-2021г.
Правилник за безопасни условия на обучение възпитание и труд 2018-2019г.
Правилник за безопасни условия на обучение възпитание и труд 2017-2018г.
Правилник за безопасни условия на обучение възпитание и труд 19-20г
Правилник за безопасни условия на обучение възпитание и труд 20-21г
Правилник за безопасни условия на обучение възпитание и труд 21-22г
Индивидуален учебен план 2020-2021г.
Училичен механизъм за превенция и интервенция на насилието и тормоза20-21г
10.План за осигуряване на нормален учебен процес при есенно - зимния период-21-22г.
9.Етичен кодекс 2021-22г
8.Училищен механизъм за превенция и интервенция на насилието и тормоза 21-22г.
7.Програма за подкрепа на педаг.специалист
6.ГУП за целодневна организация на учебния ден 2021-2022 г.
5.Училищен учебен план 2021-2022г.
4.Индивидуален учебен план 2021-2022г.
3.Качествени показатели за оценяване в I - III клас
2.Правила за водене на дневник за дейности за подкрепа за личностно развитие и елекронен дневник
1.План-програма за действие 2021г. по БДП
Заповед№405/19.06.2020г./Комисия за прием на документи за участие в класирането
5.Етичен кодекс
4.ГУП за целодневна организация на учебния ден 2019-2020 г.
3.Училищен учебен план 2019-2020г.
2.Индивидуален учебен план 2019-2020г.
1.Годишен комплексен план 2019-2020г.