ОУ "Христо Ботев"
Основно училище в град Черноморец

Документи

Годишен комплексен план 2017-2018г.

Годишна училищна програма за целодневна организация на учебно-възпитателния процес 2017-2018г.

Стратегия за развитие на ОУ"Христо Ботев"

Етичен кодекс

Мерки за повишаване  качеството на образованието в ОУ"Христо Ботев"

Училищен учебен план на ОУ"Христо Ботев"за учебната 2017-2018г. 

Програма за предоставяне на равни възможности и за преобщаване на деца и ученици от уязвими групи на ОУ"Христо Ботев" за учебната 2017/2018г.

Програма за превенция на ранното напускане на учениците от училище за учебната 2017/2018г.

Годишен комплексен план 2018/2019г.

Училищен учебен план 2018/2019г.

Индивидуален  учебен план 2018/2019г.