ОУ "Христо Ботев"
Основно училище в град Черноморец

Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ е в един кръг,
организиран от МОН без такса правоучастие.
Общи правила
1. Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ се провежда на
17.03.2022 г. от 12:00 до 13:30 ч. Времето за работа е 90 минути.
2. Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ включва 9
отделни теми за: I клас, II клас, III клас, IV клас, V клас, VI клас, VII клас, VIII, IX-XII
клас.
3. Форматът на Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ е
26 задачи, първите 24 от които са тестови – всяка с пет избираеми отговора, от които
само един е верният, и 2 задачи с номера 25 и 26 с кратък свободен отговор. Учебното
съдържание за всяка възрастова група е от учебното съдържание на
общообразователната и допълнителната подготовка. Отговорите се нанасят върху
индивидуални бланки, които се подготвят от Националната комисия.
4. За всеки верен отговор на задачи с номера 1–10 се присъждат 3 точки, на задачи
с номера 11–20 се присъждат 4 точки, а на задачи с номера 21–26 се присъждат 5 точки.
За грешен или непосочен отговор не се отнемат точки. Максималният брой точки е 100

Прикачени документи

НАЦИОНАЛЕН КАЛЕНДАР ЗА ИЗЯВИ ПО ИНТЕРЕСИ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА
График олимпиади 2023-2024г.
Национален спортен календар за 2023-2024 г.
Олимпиада по математика-класирани за областен кръг
НАЦИОНАЛЕН КАЛЕНДАР ЗА ИЗЯВИ ПО ИНТЕРЕСИ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2022 / 2023 ГОДИНА
Декларация за информирано съгласие
НАЦИОНАЛЕН КАЛЕНДАР ЗА ИЗЯВИ ПО ИНТЕРЕСИ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА
Състезания 1-4клас организирани от СБНУ за 2021-2022г.
Национален спортен календар за 2021-2022 г.
Графици за провеждане на ученически олимпиади и състезания през учебната 2021/20022 година
Графици за провеждане на ученически олимпиади и състезания през учебната 2020/20021 година
Състезания 1-4клас организирани от СБНУ
График олимпиади
Национален спортен календар за 2019-2020 г.
Национален спортен календар за 2018/2019г